Categorieen
.....

 

 

 

Link naar:

Royal Garden

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

  photo eddf3a8110ae-1.gif

 

 

Ik aanbid U

 

Ik aanbid U (ik aanbid U)

Met heel mijn hart (met heel mijn hart)

Ik verhoog U (ik verhoog U)

Met al mijn kracht (al mijn kracht)


Heer ik zoek U (Heer ik zoek u

) Wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent)

Heer ik volg U (Heer ik volg U)

Wil gaan waar U zendt (waar U zendt)


Heer ik geef U mijn aanbidding

Heer ik geef U al mijn kracht en eer

U alleen wil ik aanbidden

U alleen komt toe mijn dank en eer


Heer ik dien U (Heer ik dien U)

En buig voor U neer (en buig voor U neer)

Geef mijn leven (neem mijn leven)

Want U bent mijn Heer (U bent Heer)


Ik vertrouw U (ik vertrouw U)

Vader en zoon (vader en zoon)

Hef mijn ogen (hef mijn ogen)

Op naar Uw troon (naar Uw troon)


Heer ik geef U mijn aanbidding

Heer ik geef U al mijn kracht en eer

U alleen wil ik aanbidden

U alleen komt toe mijn dank en eer


Heer ik geef U mijn aanbidding

Heer ik geef U al mijn kracht en eer

U alleen wil ik aanbidden

U alleen komt toe mijn dank en eer


Heer ik geef U mijn aanbidding

Heer ik geef U al mijn kracht en eer

U alleen wil ik aanbidden

U alleen komt toe mijn dank en eer

 

(Opwekking 481)
Reacties

 

 Goth photo ma49-8.gif

 

 

Mighty to save - lyrics

 

Everyone needs compassion,

Love that's never failing;

Let mercy fall on  me.


Everyone needs forgiveness,

The kindness of a Saviour;

The Hope  of nations.


Saviour, He can move the mountains,

My God is Mighty to  save,

He is Mighty to save.


Forever, Author of salvation,

He rose  and conquered the grave,

Jesus conquered the grave.


So take me as You  find me,

All my fears and failures,

Fill my life again.


I give my  life to follow

Everything I believe in,

Now I surrender.


My  Saviour, He can move the mountains,

My God is Mighty to save,

He is Mighty  to save.

 

Forever, Author of salvation,

He rose and conquered the  grave,

Jesus conquered the grave.


Shine your light and let the whole  world see,

We're singing for the glory of the risen

King...Jesus (x2)


My Saviour, He can move the mountains,

My God is Mighty to save,

He is  Mighty to save.

 

Forever, Author of salvation,

He rose and conquered the  grave,

Jesus conquered the grave.


My Saviour, you can move the  mountains,

You are mighty to save, You are mighty to save.

Forever, Author of Salvation,

You rose and conquered the grave,

Yes you conquered  the grave


HillsongsReacties

 

 

 

 

One Bread One Body

One bread, one body, One Lord of all,

One cup of blessing which we bless.

And we, though many, throughout the earth,

We are one body in this one Lord.


Gentile or Jew, Servant or free,

Woman or man, No more.


One bread, one body, One Lord of all,

One cup of blessing which we bless.

And we, though many, throughout the earth,

We are one body in this one Lord.


Many the gifts, Many the works,

One in the Lord, Of all.


One bread, one body,

One Lord of all,

One cup of blessing which we bless.

And we, though many, throughout the earth,

We are one body in this one Lord.


Grain for the fields,

Scattered and grown,

Gathered to one, For all.


One bread, one body, One Lord of all,

One cup of blessing which we bless.

And we, though many, throughout the earth,

We are one body in this one Lord.

 Reacties

 

Goth photo ma12-8.gif

 

 

Dwelling Place

 

- Lyrics -

Hillsong

 

 

Lovely are Your dwelling places

Thirsty, I come after You

Jesus my joy, my  reward,

Your love's restoring my soul

Now I'm Yours and You are mine and 

from my heart a song will rise


chorus:

I love You, I love You, I love  You (3)

 and my heart will  follow wholly after You


Jesus there's none beside you

Righteous, ruler  of the earth

Nations will come and bow down

Name after all names I sing 

You praises and all I can say to you is..

.
 
Reacties

 

 

Vrucht Van De Geest

 

Vrucht Van De Geest - Zichtbare Groei in Jezus Christus "Vrucht van de Geest" is een bijbelse term die de negen zichtbare eigenschappen van een waar Christelijk leven samenvat. Als we de Nieuwe Bijbel Vertaling gebruiken van Galaten 5:22-23, dan zijn deze eigenschappen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We leren uit de Schriftteksten dat deze niet individuele "vruchten" zijn waaruit we vrijuit kunnen kiezen. In plaats daarvan is de vrucht van de Geest een negenvoudige "vrucht" die iedereen karakteriseert die oprecht door de Heilige Geest wordt geleid. Tezamen zijn deze vruchten wat door alle Christenen in hun nieuwe levens met Jezus Christus zou moeten worden voortgebracht.

Vrucht Van De Geest - De Negen Bijbelse Eigenschappen De vrucht van de Geest is een fysieke manifestatie van een Christelijk getransformeerd leven. Om volwassen te kunnen worden als gelovigen, zouden we de eigenschappen van de negenvoudige vrucht moeten bestuderen en begrijpen:
Liefde - "Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem" (1 Johannes 4:16). Door Jezus Christus is ons grootste doel om alle dingen liefdevol te doen. "De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan" (1 Korintiërs 13:4-8).
Vreugde - "...de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht" (Nehemia 8:10). "Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God" (Hebreeën 12:2).
Vrede - "Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus" (Romeinen 5:1). "Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest" (Romeinen 15:13).
Geduld (lankmoedigheid) - We hebben "door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen" (Kolossenzen 1:11). "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde" (Efeziërs 4:2).
Vriendelijkheid (welwillendheid) - We zouden moeten leven "door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid" (2 Korintiërs 6:6-7).
Goedheid - "Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is" (1 Tessalonicenzen 1:2). "Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid" (Efeziërs 5:9).
Geloof (getrouwheid) - "HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd" (Jesaja 25:1). "Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde" (Efeziërs 3:16-17).
Zachtmoedigheid - "Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid" (Galaten 6:1). "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde" (Efeziërs 4:2).
Zelfbeheersing (matigheid) - "Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen" (2 Petrus 1:5-7).

Vrucht Van De Geest - Een Godsdienstige Oefening voor Alle Christenen De vrucht van de Geest is een prachtige studie voor Christenen op elk niveau van spirituele volwassenheid. We hopen dat deze website een uitdagende gedachten-oefening en een springplank voor verdere groei biedt.

www.allaboutgod.com


Reacties

 

 

 

 

Aanbidding

 

Aanbidding - Geest en Waarheid Ware aanbidding is aanbidding met God als centrum. Mensen raken vaak verwikkeld in vragen als waar ze zouden moeten aanbidden, wat voor muziek ze in hun aanbidding zouden moeten zingen, en hoe hun aanbidding er voor andere mensen uit ziet. Als op deze dingen wordt scherpgesteld dan wordt het doel volledig gemist. Jezus vertelt ons dat ware aanbidders God in geest en in waarheid zullen aanbidden (Johannes 4:24). Dit betekent dat we vanuit een puur hart aanbidden!

Aanbidding - Het Hart van de Zaak Aanbidding kan bestaan uit gebed, het lezen van God's Woord met een open hart, zingen, het deelnemen in communie, en het dienen van anderen. Het is niet beperkt tot één bepaalde handeling, maar wordt correct uitgevoerd wanneer het hart en de houding van de persoon zich op de juiste plek bevinden.
Aanbidding en verheerlijking zijn voor God alleen gereserveerd. Alleen Hij is dit waardig; maar geen enkele van Zijn dienaren (Openbaring 19:10). We horen geen heiligen te aanbidden, of profeten, beelden, idolen, engelen of welke andere valse goden dan ook. We zouden niet moeten aanbidden in de verwachting hiervoor iets terug te krijgen, zoals een miraculeuze genezing. Aanbidding wordt voor God gedaan, en alleen voor God's plezier! Aanbidding kan bestaan uit het in het openbaar prijzen van God (Psalm 22:22, 35:18), in het verband van een congregatie, waar we door middel van muziek en prijzen onze bewondering en dankbaarheid aan Hem en wat Hij voor ons heeft gedaan kunnen verkondigen. Ware aanbidding wordt innerlijk gevoeld, en komt vervolgens door middel van onze acties naar buiten. Het klakkeloos uitvoeren van onze verplichtingen, "going through the motions" zoals dat zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt, is onbehaaglijk voor God, en dit is dan ook volledig tevergeefs. Hij is in staat om door alle hypocrisie heen te kijken en Hij haat harteloze aanbidding (Amos 5:21-24). Een krachtig voorbeeld hiervan is het verhaal over Kaïn en Abel, de eerste zonen van Adam en Eva. Zij brachten allebei geschenken als offergaven naar de Heer, maar Hij was alleen tevreden over dat van Abel. Kaïn bracht zijn geschenk omdat hij zich daartoe verplicht voelde. Abel bracht door oprecht geloof en bewondering voor God de beste lammeren uit zijn kudde.

Aanbidding - Het Hart van David Wat aanbidding betreft was Koning David voor ons allemaal een fenomenaal voorbeeld. Hij had een puur en dankbaar hart tegenover God en hij aanbad Hem met heel zijn wezen. Veel van de Psalmen weerspiegelen David's hartstochtelijke hart voor aanbidding. "Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw" (Psalm 92:2-3). "Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER...’" (Psalm 18:3a). "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3). David was een man naar God's eigen hart, omdat hij God daadwerkelijk in zijn hart verheerlijkte!

Aanbidding - Verheerlijk en Prijs God! Ware aanbidding kan niet beperkt worden tot het zingen in de kerk of het openlijk prijzen (hoewel beide dingen goed zijn en de Bijbel ons vertelt dat we deze zouden moeten doen), maar is de oprechte erkenning van God in ons hart en van al Zijn macht en glorie in de dingen die we doen. Om God oprecht te aanbidden moeten we Hem kennen en kunnen we niet onwetend zijn over Zijn goede en glorieuze aard (Handelingen 17:23). In een notedop: aanbidding is het verheerlijken en prijzen van God; het uiten van onze loyaliteit en bewondering voor onze Hemelse Vader!

http://www.allaboutgod.com


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl