Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
.....

 

 

 

Link naar:

Royal Garden

 

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

Vrucht Van De Geest

 

Vrucht Van De Geest - Zichtbare Groei in Jezus Christus "Vrucht van de Geest" is een bijbelse term die de negen zichtbare eigenschappen van een waar Christelijk leven samenvat. Als we de Nieuwe Bijbel Vertaling gebruiken van Galaten 5:22-23, dan zijn deze eigenschappen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We leren uit de Schriftteksten dat deze niet individuele "vruchten" zijn waaruit we vrijuit kunnen kiezen. In plaats daarvan is de vrucht van de Geest een negenvoudige "vrucht" die iedereen karakteriseert die oprecht door de Heilige Geest wordt geleid. Tezamen zijn deze vruchten wat door alle Christenen in hun nieuwe levens met Jezus Christus zou moeten worden voortgebracht.

Vrucht Van De Geest - De Negen Bijbelse Eigenschappen De vrucht van de Geest is een fysieke manifestatie van een Christelijk getransformeerd leven. Om volwassen te kunnen worden als gelovigen, zouden we de eigenschappen van de negenvoudige vrucht moeten bestuderen en begrijpen:
Liefde - "Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem" (1 Johannes 4:16). Door Jezus Christus is ons grootste doel om alle dingen liefdevol te doen. "De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan" (1 Korintiërs 13:4-8).
Vreugde - "...de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht" (Nehemia 8:10). "Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God" (Hebreeën 12:2).
Vrede - "Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus" (Romeinen 5:1). "Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest" (Romeinen 15:13).
Geduld (lankmoedigheid) - We hebben "door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen" (Kolossenzen 1:11). "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde" (Efeziërs 4:2).
Vriendelijkheid (welwillendheid) - We zouden moeten leven "door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid" (2 Korintiërs 6:6-7).
Goedheid - "Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is" (1 Tessalonicenzen 1:2). "Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid" (Efeziërs 5:9).
Geloof (getrouwheid) - "HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd" (Jesaja 25:1). "Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde" (Efeziërs 3:16-17).
Zachtmoedigheid - "Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid" (Galaten 6:1). "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde" (Efeziërs 4:2).
Zelfbeheersing (matigheid) - "Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen" (2 Petrus 1:5-7).

Vrucht Van De Geest - Een Godsdienstige Oefening voor Alle Christenen De vrucht van de Geest is een prachtige studie voor Christenen op elk niveau van spirituele volwassenheid. We hopen dat deze website een uitdagende gedachten-oefening en een springplank voor verdere groei biedt.

www.allaboutgod.com


Reacties

 

 

 

De mysterieuze kracht van muziek.

Muziek is iets vreemds. Ik zou bijna zeggen dat het een wonder is. Het staat namelijk tussen de gedachte en het waarneembare, tussen geest en materie. Heinrich Heine
God heeft muziek geschapen. Deze krachtige kunstvorm is al voor veel verschillende doeleinden gebruikt, zowel goede als slechte. Maar God had onder andere tot doel om muziek te gebruiken als een manier om te genezen.
Aanbiddingsleiders spelen de rol van de eeuwenoude zanger die de liederen zingt die de genezende adem van God bevatten.
Al in de tijd van David zien we dat muziek gebruikt wordt als genezende balsem voor de menselijke ziel. Als David op zijn harp speelde, werden boze geesten van Saul verdreven. Dit gebeurde niet alleen door de muziek, het ging samen met de zalving van de Heilige Geest.
Het effect van muziek is dat het voorbijgaat aan onze menselijke verdedigingsmechanismen. Onze verharde harten worden zachter als we melodieen en harmonieen over ons heen laten spoelen. Muziek ontwapent ons en kan de gevoelige plekken in ons hart raken. Onder de invloed van aanbiddingsliederen wordt de bezorgdheid van ons weggenomen, verandert ons humeur en komen we dichter bij onze gevoelens en emoties. Als we ons onderwerpen aan de Heer en zijn schoonheid aanschouwen, nodigen we de Grote Geneesheer uit bij ons te komen.
Maarten Luther is vol lof over de gave van muziek. Hij spreekt over "de aantrekkelijke muziekkunst, een van de schoonste en meest glorieuze gaven van God, waarvan Satan een vijand is, omdat zij verleiding en boze gedachten verdrijft… Muziek is een van de edelste kunstvormen; de noten brengen de tekst tot leven en het verdrijft de geest van droefheid, zoals u kunt zien bij Koning Saul". In 1521, toen hij door de keizer in de ban gedaan was, putte Luther veel troost uit het bespelen van zijn favoriete instrument, de luit.
In 1530 was Luther uitgesloten van deelname aan het Congres van Augsburg, een belangrijke top onder leidende theologen. Hij zat afgezonderd in een Saksische burcht en leed aan geestelijke twijfel, slapeloosheid en allerlei lichamelijke pijnen. Hij was haast wanhopig en verlangde ernaar te sterven. Hij schreef een brief aan Ludwig Senfl, een gerespecteerd componist van kerkmuziek, en vroeg hem om een kopie van de hymne "In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen". Hij schreef aan Senfl: "Ik hoop dat mijn einde nabij is. De wereld heeft niets aan mij en veracht mij en ik ben de wereld moe en veracht hem; laat de Goede Herder daarom mijn ziel maar nemen." Senfl stuurde hem een kopie van de muziek, maar hij stuurde ook een lied dat uit Psalm 118 kwam: "Ik zal niet sterven maar leven en de werken des Heren verkondigen". Dit lied had een enorme invloed op Luther en hij schreef met grote letters op de muur van zijn studeerkamer in Coburg: Non moriar sed vivum (Ik zal leven en niet sterven). "Luther, die zich had bevrijd van zijn ellende en twijfels, werd opnieuw de man en de strijder. Muziek werkte als een wondermiddel dat hem terugbracht naar het leven en de overwinning, en de mensheid naar de waarheid."
Als we de Heer aanbidden, komt de genezende kracht van Gods koninkrijk over ons. Kunst door God geïnspireerd beïnvloedt de emoties en voedt de geest. En ik heb gezien hoe God lichamelijke kwalen temidden van aanbidding genas. Door onze eenvoudige liederen doet God wonderen die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan.

Nederlandse vertaling: Arienne Lammers. Oorspronkelijke titel: The mysterious power of music. © Copyright 2006 Vineyard Music. E-Contact is een gratis maandelijkse uitgave van Vineyard Music Benelux. Ga voor meer Nederlandstalige artikelen naar de website van Vineyard Music (Benelux). Of stuur een e-mail naar info@vineyardmusic.
 
@andy park 2009
 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl